Breaking news
 1. Zomerstage 2024
 2. X-MAS tornooi 2023
 3. !!! Wijnactie 2023 !!!
 4. Fotoshoot met de ONE
 5. PLOEGEN SEIZOEN 2023-2024 U8 tem U18
 1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd en beperking.
 2. Geef het goeie voorbeeld door deze code zeer hoog in het vaandel te dragen.
 3. Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren en geeft aan dat hier met zorg mee omgegaan moet worden. Zorg dat de eigenaar van het materiaal dat in bruikleen wordt gegeven, deze verplichting ook nakomt.
 4. Bij de wedstrijdbepalingen en het tijdstip van de wedstrijden dient rekening gehouden te worden met de leeftijd.
 5. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wél als u gul bent met lof voor inzet en prestatie.
 6. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, ploegverantwoordelijken  en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
 7. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 8. Een bestuurslid reageert altijd op ongewenst gedrag en laat dit zeker niet betijen.
 9. Een bestuurslid meldt ongewenst gedrag altijd op de eerstvolgende bestuursvergadering.
 10. Respecteer de wettelijke bepalingen waarbinnen de club opereert.
 11. Alle informatie uitgewisseld tussen bestuursleden waarbij er afgesproken wordt om deze (nog) niet openbaar te maken, worden door de bestuursleden confidentieel behandeld.

Belangrijk

 • Het bestuur heeft het recht op te treden wanneer de gedragscode niet wordt gerespecteerd en kan de nodige maatregelen nemen.
 • Gedrag dat aanleiding geeft tot boetes en dossierkosten, wordt altijd ter kennis gebracht in een bestuursvergadering en aan de betrokkene.
 • Geldelijke boetes en dossierkosten zullen altijd integraal teruggevorderd worden van diegene die deze veroorzaakt heeft.
 • Strafrechtelijk gedrag wordt altijd gemeld aan de bevoegde instanties.
 • Het bestuur (of de afgevaardigden van het bestuur) heeft het recht om iemand tijdelijk of permanent als lid uit de club of de sportaccommodatie te (laten) verwijderen